سه‌شنبه 23 مهر 1387 ساعت 17:11

در پهنة مکران، سنگهای کرتاسه دو خاستگاه متفاوت دارند. در کربناتهای پیشکمانی جداکنندة مکران شمالی از مکران جنوبی، سنگهای کرتاسه بیشتر از نوع کربناتهای سکویی به همراه کمی روانههای آتشفشانی هستند. بخش بیشتر سنگهای کرتاسة مکران، آمیزهای از سنگهای اولترامافیک، مافیک و رسوبهای پلاژیک نواحی ژرفاند که در دراز گودالهای ژرف شکل گرفته و پیسنگ مکران را میسازند. سنگهای قارهای و اقیانوسی یاد شده نظم چینهای ندارند و بیشتر به صورت آمیزههای زمینساختی هستند که در فواصل کوتاه تغییر جنس میدهند. به همینرو نام و ویژگیهای گوناگون دارند. شکلهای زیر نشانگر نام واحدهای سنگی و ارتباط مکانی سنگهای کرتاسه در نواحی طاهرویی، میناب، فنوج و نیکشهر است که میتواند بیانگر بخشی از ویژگیهای کرتاسة مکران باشند. در ضمن، مجموعههای نفوذی بند زیارت، رمشک و همچنین نهشتههای فلیشی غیرقابل تفکیک و سنگآهکهای سکویی بخشهای دیگری از سنگهای کرتاسة مکراناند .

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo